ZASTOSOWANIE NASZYCH ROZWIĄZAŃ

INŻYNIERIA|ŚRODOWISKO|ARCHITEKTURA|GEODEZJA|LEŚNICTWO|GÓRNICTWO|ROLNICTWO

Szczegółowe pomiary obiektów


 • korzystając z oferowanych przez nas ortofotomap w oprogramowaniu CAD lub GIS, możliwe jest dokonywanie szczegółowych pomiarów rzeczywistych obiektów bez wychodzenia z domu
 • istnieje możliwość dokonania pomiaru wszystkich obiektów znajdujących się na mapowanym obszarze 
 • dane dostarczamy w popularnych formatach rastrowych i wektorowych, obsługiwanych przez większość aplikacji typu CAD oraz GIS

 

inwent Zastosowanie

 

plans e1395136110921 Zastosowanie

Zagospodarowanie przestrzenne i planowanie strategiczne


 • dostarczamy dokładną i aktualną reprezentację pokrycia terenu, w tym także szczegółowe informacje o sieci osadniczej
 • na podstawie wykonanego nalotu można opracować mapy topograficzne, hydrograficzne (więcej) i inne mapy specjalistyczne 
 • numeryczne modele terenu mogą posłużyć do wyznaczania terenów zalewowych lub zagrożonych osuwiskami

Projektowanie


 • dane dostarczone są kompletne - opracowane ortofotomapy i modele dostarczają kompleksowej wiedzy na temat wszystkich obiektów w granicach przeprowadzonego nalotu
 • nasze produkty cechuje wystarczająca precyzja by przeprowadzać na ich podstawie szczegółowe analizy np. pasa drogowego lub prace projektowe
 • analizując numeryczne modele pokrycia terenu i chmurę punktów 3D można oszacować np. kubaturę i koszty wywozu mas ziemnych z placu budowy 
 • dostarczamy szczegółowe informacje o terenach sąsiadujących z inwestycją, co jest szczególnie ważne przy projektach uciążliwych dla lokalnej społeczności lub  środowiska np. farmy wiatrowe

 

way proj e1395135065653 Zastosowanie

 

progress Zastosowanie

Monitoring zmian i postępu prac


 • rejestrujemy zmiany w środowisku naturalnym (np. osuwiska skalne, sezonowe zmiany poziomu wód, zmiany w wegetacji roślin itp.) i antropogenicznym (np. na potrzeby analizy rozwoju sieci osadniczej)
 • istnieje możliwość dokonywania cyklicznych nalotów  co pozwala monitorować przebieg inwestycji w czasie i sprawnie zarządzać jej przebiegiem
 • wykonujemy naloty także w miejscach trudno dostępnych bez ponoszenia zbędnego ryzyka związanego z pozyskaniem danych (np. na terenach kopalni odkrywkowych)

Obliczanie kubatur


 • dysponujemy oprogramowaniem pozwalającym na precyzyjne obliczanie objętości (np. mas skalnych lub mis wyrobiskowych) na podstawie dokonanego nalotu
 • generowane przez nas numeryczne modele pokrycia terenu oraz ortofotomapy zapewniają znakomite pokrycie punktami pomiarowymi oraz pozwalają uniknąć żmudnych pomiarów geodezyjnych
 • naloty dronem odbywają się niezależnie od prowadzonych prac, nie ma konieczności dokonywania przerw

   

 

area vol Zastosowanie

 

zas Zastosowanie

Dokumentacja zasobów


 • na podstawie dostarczonych ortofotomap można łatwo, tanio i szybko zinwentaryzować dowolne zasoby (np. obiekty archeologiczne, obiekty zabytkowe i dobra dziedzictwa kultury, obszary upraw, obszary leśne, tereny zakładów przemysłowych)
 • oferujemy możliwość budowy rejestrów bazodanowych na potrzeby inwentaryzowanych obiektów oraz implementacji modułu prezentacji treści na mapach (baza danych z geoportalem)
 • chmura punktów pozwola wykonywać modele 3D szczególnie interesujących obiektów (np. wybranych zabytków lub odkrywek archeologicznych) 

Zarządzanie gospodarstwem rolnym, kontrole obszarowe


 • dostarczamy szczegółowe ortofotomapy pól uprawnych wraz z mapą glebową lub innymi mapami specjalistycznymi - na tej podstawie można dokonywać analizy potencjału plonotwórczego lub identyfikować miejsca o nieodpowiednim lub niedostatecznym nawożeniu
 • na podstawie dostarczonych ortofotomap i numerycznych modeli terenu wyznaczamy obszary o zbyt słabej melioracji
 • nasza technologia idealnie nadaje się do wykorzystania w kontrolach obszarowych prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

fields Zastosowanie