Ochrona przyrody

Monitoring | Projektowanie | Inwentaryzacje gatunków | Modelowanie procesów | Promocja

 

logo leaf 150x150 Ochrona przyrody

 

Cele


 • planowanie działań ochronnych
 • inwentaryzacja gatunków
 • modelowanie procesów zachodzących w środowisku
 • analiza zagrożeń i skutków wystąpienia zjawisk katastroficznych
 • monitoring obszarów objętych klęskami żywiołowymi
 • dokumentacja procesów dynamicznych: zarastanie, wahanie poziomu wód, akumulacja, erozja
 • wyznaczanie granic obszarów objętych ochroną poprzez identyfikację siedlisk gatunków rzadkich i zagrożonych
 • promocja turystyki oraz edukacji przyrodniczej

 

  chmura Ochrona przyrody

 • 1 1 800x550 Ochrona przyrody
  Poziom wód: 59.0 Rezerwat przyrody: analiza numerycznego modelu terenu - wzrost poziomu wody
 

drweca ortofoto sm Ochrona przyrody

 Co dostarczamy? 

 • chmurę punktów georeferencyjnych (point cloud) w wybranym formacie (*.las *.laz *.xyz *.ply) - analizy lub wizualizacje możliwe w programach typu CAD (np. AutoCAD + ReCAP), GIS (np. SAGA GIS, ARC View) lub innych (np. LAStools)

 

 • Numeryczny Model Pokrycia Terenu (DSM) w formie siatki GRID (*.las *.laz *.xyz) lub pliku rastrowego (*.tif) - wizualizacje, wykonywanie profili, pomiary objętościowe i odległościowe, analizy spadków możliwe w programach typu CAD (np. AutoCAD + ReCAP), GIS (np. SAGA GIS, ARC View) lub innych (np. LAStools) 

 

 • ortofotomapę w formie plików rastrowych (*.tif *.kml) - wizualizacje oraz pomiary możliwe w programach GIS/CAD oraz przeglądarkach map np. Google Earth

Czas

 • wstępny raport: 1 dzień, pełne opracowanie: 3-4 dni

 

Korzyści

  • redukcja czasu i kosztów

  • prace prowadzone bez ingerencji w środowisko naturalne

  • minimalizacja ryzyka podczas pomiarów

  • możliwość przeprowadznia precyzyjnych analiz i symulacji
  • kompleksowa informacja o terenie

  • możliwość prezentacji wyników w sieci Internet

  • możliwość przeprowadzania cyklicznych nalotów porównawczych 

progress Ochrona przyrody

PRZYKŁADOWE OPRACOWANIE

Ocena skutków przebudowy koryta rzeki Bóbr

O projekcie


 • lokalizacja: powiat Jeleniogórski
 • powierzchnia: 11.3 km²
 • czas: 7 h nalotów (1648 skalibrowane zdjęcia)
 • wysokość lotu: 250 m
 • układ współrzędnych: WGS84
 • praca biurowa: 21 godzin obróbki materiału + 26 godzin pracy stacji roboczych
 • naloty zostały przeprowadzone w ścisłym kontakcie z lotniskiem w Jeleniej Górze

 Precyzja danych


 

 • 156 mln punktów georeferencyjnych - porównywalnie z LIDARem

 • ortofotomapa 7.68 cm/px 

 • max. błąd pomiaru w poziomie: 14 cm

 • max. błąd pomiaru na osi Z: 20 cm

 

Cele


 • analiza zmian fluwialnych wynikających z przebudowy koryta
 • analiza morfologii koryta rzecznego 
 • obserwacja powstazch form korytowych w sąsiedztwie umocnień
 • monitoring dynamiki erozyjnych i akumulacyjnych form korytowych
 • promocja regionu jako atrakcyjnego miejsca do aktywnego wypoczynku
 • analiza kierunków spływu wód powierzchniowych

Ortofotomapa doliny rzeki Bóbr - efekt opracowania


 

Video obrazujące postęp prac